STAATSCOURANTKennisgeving in het kader van de uitvoering van het project Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Den Bosch-VughtWelk besluit is er genomen en ligt er ter inzage?Hoe kan er beroep ingediend worden?Meer informatie of vragen?

Bekendmaking voor Verkeer | Spoor in overig

Geplaatst op Lokaalnieuwsdenbosch.nl op: 29-11-2023

  1. Bekendmakingen Den Bosch
  2. STAATSCOURANTKennisgeving in het kader van de uitvoering van het project Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Den Bosch-VughtWelk besluit is er genomen en ligt er ter inzage?Hoe kan er beroep ingediend worden?Meer informatie of vragen?

Verkeer | Spoor Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen dienst en agentschap

Artikel 20 van de Tracéwet bevordert een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten op de aanvragen om de vergunningen en van de overige ambtshalve te nemen besluiten met het oog op de uitvoering van een Tracébesluit. In het kader van deze coördinatie geeft de Minister van Infrastructuur en Waterstaat kennis van het feit dat het volgende besluit is genomen. Voor de uitvoering van het Tracébesluit Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Meteren-Boxtel is onderstaand besluit voor het cluster PHS-DBV-03 door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vught genomen overeenkomstig de procedure van artikel 20, lid 4 Tracéwet, maar zonder toepassing van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht op grond van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (202206430/1/R3): Besluit tot het verlenen van de omgevingsvergunning met de activiteit ‘kappen’ UV20221137, deel C2. Het betreft het rooien van 267 bomen aan de oostzijde van het spoor, waarvan 10 bomen monumentaal. Het besluit is gewijzigd ten opzichte van het besluit van 21 september 2022 dat op 15 november 2023 door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is vernietigd. Met toepassing van artikel 6.2 van de Wabo treedt het besluit direct in werking na bekendmaking. Van 24 november 2023 tot en met 4 januari 2024 staat beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift kan door burgers tevens digitaal worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State middels deze website: https://digitaalloket.raadvanstate.nl. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: – de naam en het adres van de indiener; – de dagtekening; – een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, dat wil zeggen in ieder geval de vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en, zo mogelijk, de datum en het kenmerk van het besluit; – een opgave van de redenen waarom u zich niet met het besluit kunt verenigen. Tevens dient ten behoeve van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, zo mogelijk, een afschrift van het besluit waartegen het beroep is gericht te worden overgelegd. Op het besluit is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat in het beroepschrift de beroepsgronden gericht tegen het besluit moeten worden opgenomen. Het beroepschrift wordt niet-ontvankelijk verklaard indien de beroepsgronden niet binnen de beroepstermijn van zes weken zijn ingediend. Na afloop van de beroepstermijn kunnen beroepsgronden niet meer worden aangevuld. Het instellen van beroep schorst de werking van de besluiten niet. Indien beroep is ingesteld, kan een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening, bijvoorbeeld inhoudende een schorsing van het besluit. Het verzoek om een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, of (door burgers) digitaal middels deze website: https://digitaalloket.raadvanstate.nl. Bij het verzoek moet een afschrift van het beroepschrift worden overgelegd. Het verzoek dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten: – de naam en het adres van de indiener; – de dagtekening; – een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, dat wil zeggen in ieder geval de vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en de datum en het nummer of kenmerk van het besluit; – de gronden van het verzoek (motivering). Voor het indienen van een beroepschrift en/of een verzoekschrift om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze publicatie? Dan kunt u bellen met tel. 073 65 80 680 of u kunt een email sturen naar gemeente@vught.nl

Unknown

 Lokaalnieuwsdenbosch.nl Redactie

Lokaalnieuwsdenbosch.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Den Bosch. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Den Bosch

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.